หนังสือ "เสียงของความหวัง: เรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้"

DeepSouthWatch's picture
 
 
 หนังสือ
 
เสียงของความหวัง
เรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
 
พฤศจิกายน 2555
 
บรรณาธิการ
ฐิตินบ โกมลนิมิ
 
กองบรรณาธิการ
โซรยา จามจุรี อัสรา รัฐการัณย์ สุไรยา วานิ รอฮานี จือนารา อารีด้า สาเม๊าะ
รุสนีย์ กาเซ็ง จิตรลดา (นีละไพจิตร) พิริยศาสน์ อามีนี สะอีดี ซิตีมาเรียม บินเย๊าะ
ดลยารัตน์ บากา ปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ แวนีซะ สุหลง มาดีหะห์ วายูโซ๊ะ
 
จัดพิมพ์โดย
โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคม (R4) ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย
 
 

Thai