คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 'คดีถวิล เปลี่ยนศรี'

DeepSouthWatch's picture
 
 
 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
คดีหมายเลขดำที่ อ. 992/2556
คดีหมาายเลขแดงที่ อ. 33/2557
 
หรือ
 
คดีนายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการ สมช.
ฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีกรณีสั่งย้ายโดยไม่ชอบ
 
 
 
 
Thai