งานวิจัย "วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556"

DeepSouthWatch's picture
 งานวิจัย
วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556
Media Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013
 
คณะผู้วิจัย
สมัชชา นิลปัทม์
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
 
ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
 
จัดทำโดย
กลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์
โครงการสะพาน โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
 
 
 
Thai