จุลสารความมั่นคงศึกษา "หลักการกำหนดใจตนเอง" (The Principle of Self-Determination)

DeepSouthWatch's picture
 
 
 จุลสารความมั่นคงศึกษา
หลักการกำหนดใจตนเอง
The Principle of Self-Determination
 
เขียนโดย
ณัฐกฤษตา เมฆา
 
บรรณาธิการ
สุรชาติ บำรุงสุข
 
 
 
พิมพ์ครั้งที่ 1
จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 59
มิถุนายน 2552
สนับสนุนการพิมพ์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 

 

 
พิมพ์ครั้งที่ 2
จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 122
มีนาคม 2556
สนับสนุนการพิมพ์โดยสถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 

 

 
Thai