รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย โดยรัฐบาลไทย องค์กรอิสระ และองค์กรประชาสังคม

DeepSouthWatch's picture

  

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย
โดยรัฐบาลไทย องค์กรอิสระ และองค์กรประชาสังคม
 
เอกสารประกอบเวทีการพิจารณารายงานประเทศไทยโดยคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
ตามกรอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)
วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
รายงานฉบับทางการไทย
 
 
รายงานฉบับองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชน
[รายงานฉบับทางเลือกโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)]
 
รายงานฉบับองค์กรประชาสังคม
 
[รายงานทางเลือกจากสมาคมปกป้องการทรมาน]
 
 
 
[รายงานจากองค์การนิรโทษกรรมสากล]
 
 
 
[รายงานจากมูลนิธิสายเด็ก]
 
 
[รายงานเงาจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมูลนิธิผสานวัฒนธรรม – CrCF, มุลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม – MAC, เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ – JOP, กลุ่มด้วยใจ,  มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล, เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี – HAP]
 
[คลิกอ่านฉบับสรุปภาษาไทย - ด้านล่าง]
 
 
 
[รายงานจากสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากลและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)]
 
 
 
[รายงานจากองค์กรโกลบอล อินิชิเอทีฟ]
 
 
 
[รายงานคู่ขนานจากมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ]
 
 
[รายงานจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล]
 
 
 
 
Thai