รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้"

DeepSouthWatch's picture

 

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
 
บทที่ว่าด้วยการสร้างบรรยากาศสันติภาพ
โดยการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของคนในชุมชน
และการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
 
โดย
 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
Civic Women’s Network
 
สนับสนุนงบประมาณ โดย
มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation)
 

 

 
Thai