หนังสือ "บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ STEPs to PEACE"

DeepSouthWatch's picture

  

หนังสือ
 
บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ
STEPs to PEACE
 
จัดทำโดย
 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย
[Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project]
 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และรัฐบาลไทย โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ
 
หมายเหตุ: เนื้อหาของหนังสือมาจากการจัดสัมมนาวิชาการ STEPs to Peace ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556
 
 
 
Thai