หนังสือ "การเจรจาสู่อนาคต ปาตานี"

DeepSouthWatch's picture

 

 

หนังสือ
 
การเจรจาสู่อนาคต ปาตานี
Negotiating the Future of Patani
 
โดย
ดอน ปาทาน
เอกรินทร์ ต่วนศิริ
 
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน 2557
 
  

 

Thai