จุลสารความมั่นคงศึกษา "สันติเสวนา: การเจรจากับผู้ก่อความไม่สงบ" (Peace Dialogue: Negotiation with Insurgents)

DeepSouthWatch's picture
 
จุลสารความมั่นคงศึกษา
ฉบับที่ 117 – 118
ธันวาคม  2555
 
สันติเสวนา: การเจรจากับผู้ก่อความไม่สงบ
Peace Dialogue: Negotiation with Insurgents
 
สุรชาติ บำรุงสุข
บรรณาธิการ
 
สนับสนุนการพิมพ์โดย
สถาบันการข่าวกรอง
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
 
 
Thai