หนังสือ "สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานในการพิจารณารายงานฉบับแรกของประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ"

DeepSouthWatch's picture
 
หนังสือ
สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
ในการพิจารณารายงานฉบับแรกของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี
 
มิถุนายน 2557
 
จัดพิมพ์โดย 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)
 
 

 

Thai