เสวนาวิชาการ "รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตา?"

DeepSouthWatch's picture
 
 
 
เสวนาวิชาการ
 
รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตา?
 
จัดโดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
ร่วมกับ
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2557
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอัลอัยยูบีย์ ชั้น 5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
9.00 – 9.20        ลงทะเบียน / รับเอกสารประกอบการเสวนา
 
9.20 – 9.30        กล่าวเปิดวงเสวนาโดย คุณมูฮำมัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโสศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
9.30 – 11.45      เสวนาวิชาการในหัวข้อ “รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตา?”
                       
โดย
                       
อับดุลเลาะ อาบูบากา
                        กรรมการสภาอูลามาอฺฟาฏอนีย์ดารุสสลาม
                        กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
 
                      มูฮัมหมัด คอยา
                        อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
                                               
สุชาติ เศรษฐมาลินี
                        ผู้อำนวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)
                        กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                       
ดำเนินรายการโดย
                        อุสมาน ราษฎร์นิยม
                        อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
11.45 – 12.00    กล่าวปิดวงเสวนาโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 
12.00                เสร็จสิ้นการเสวนา / รับประทานอาหารกลางวัน
 
หมายเหตุ: *อยู่ในระหว่างการประสานงาน
Thai
Event date: 
Sunday, 15 June, 2014 - 09:00