หนังสือ "ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ต่อประเทศไทยของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติ"

DeepSouthWatch's picture
 
หนังสือ
 

ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ต่อประเทศไทย

ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติ

 
พฤษภาคม 2557
(พิมพ์ครั้งที่ 2)
 
จัดทำโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 
จัดแปลโดย
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
 
หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้ไม่สงวนสิทธิ์สำหรับการนำบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ในการศึกษา
การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้กรุณาอ้างอิงที่มา
หรือแจ้งให้ผู้จัดพิมพ์ทราบ จักขอบคุณยิ่ง
 
 

 

Thai