เสวนาทางวิชาการ "ทบทวนข้อเสนอมุสลิมศึกษากับสังคมศาสตร์: การเมืองและวัฒนธรรม"

DeepSouthWatch's picture
 
 
ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ

 

“ทบทวนข้อเสนอมุสลิมศึกษากับสังคมศาสตร์:

การเมืองและวัฒนธรรม

 

จัดโดย
โครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2557
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ดาวน์โหลดบทความ
 
 

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.

ช่วงเปิดงาน

1. กล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล   ผู้อำนวยการโครงการอิสลามศึกษา   

    และการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

2. กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ อัมพร หมาดเด็น  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3. กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

09.00-10.00 น.

ปาฐกถาเปิดการเสวนา ทิศทางมุสลิมศึกษากับสังคมไทย

โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.

เสวนาช่วงที่ 1 วิพากษ์ “มุสลิมศึกษา-อิสลามศึกษาและ ข้อเสนอการวิจัยในสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรม

นำเสวนาโดย ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์                          

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2. อาจารย์ ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3. ผศ. สุรัยยา สุไลมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 4. คุณอันวาร์ กอมะ ศูนย์เอเชียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน – ละหมาด

13.00-14.45 น.

เสวนาช่วงที่ 2 มุสลิมศึกษา: มุมมองประยุกต์และปฏิบัติการ

นำเสวนาโดย ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร.วิญญู อาจรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2. อาจารย์ อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3. คุณรอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

 4. คุณเอกราช ซาบูร์ สถาบันการศึกษาเพื่อสันติภาพและการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

     มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย และเครือข่ายมุสลิมเอเชีย 

14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-15.50 น.

อภิปราย ข้ามพ้นเส้นแบ่งของอิสลามศึกษากับมุสลิมศึกษา

โดย

1.รศ.ดร.อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.อาจารย์ ธานินทร์ สาลาม

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.50-16.40 น.

ปาฐกถาปิดการเสวนา แนวโน้มมุสลิมศึกษากับสังคมศาสตร์: การเมืองและวัฒนธรรม

โดย ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.40-16.50 น.

สรุปการเสวนา โดย อาจารย์ อัมพร หมาดเด็น  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

16.50-17.00 น.

กล่าวปิดงาน โดย อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล   ผู้อำนวยการโครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

พิธีกร อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์ และ อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(ไม่มีค่าลงทะเบียน)

 

Thai
Event date: 
Saturday, 20 September, 2014 - 08:00