รายงาน "สรุปฐานข้อมูลเครือข่ายโครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้"

DeepSouthWatch's picture

 

รายงาน

สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย

โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้

 

จัดทำโดย
นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร หัวหน้าโครงการ
นายมูฮาหมัดราพีร์ มะเก็ง

 

นำเสนอต่อ
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า
2556

 

ฉบับสมบูรณ์

 

ฉบับย่อ

 

 

Thai