หนังสือ "คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามการทรมานโดยเด็ดขาด"

DeepSouthWatch's picture

 

คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับ

กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

และการห้ามการทรมานโดยเด็ดขาด

จัดทำโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 
สนับสนุนโดย
Canada Fund
 
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2557
 
 
 
หนังสือเล่มนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำบางส่วนหรือทั้งหมด
ไปใช้ในการศึกษา การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้กรุณาอ้างอิงที่มาหรือแจ้งให้ผู้จัดพิมพ์ทราบ จักขอบคุณยิ่ง

 

 

Thai