เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (IPP Policy Paper) "เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?" (โดย คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน)

DeepSouthWatch's picture

เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (IPP Policy Paper)

เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร? (ภาษาไทย)

ฺBAGAI MANAKAH PROSES DAMAI DAPAT TERUSKAN? (Bahasa Melayu)

HOW CAN THE PEACE PROCESS BE TAKEN FORWORD? (English)

 

โดย

คณะทำงานสร้างสันติภาพจากคนใน

(Insider Peacebuilders Platform: IPP)

 

 

DOWNLOAD (PAPER in Three Language)

เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?
เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย คณะทำงานสร้างสันติภาพจากคนใน [IPP]
 
 
BAGAI MANAKAH PROSES DAMAI DAPAT TERUSKAN?
Kertas Dasar oleh Kumpulan Menjana Kedmaian dari Orang Dalam [IPP]
 
 
HOW CAN THE PEACE PROCESS BE TAKEN FORWORD?
Policy Paper by Insider Peacebuilders Platform [IPP]
 
 
 
Thai