Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้

ฉบับที่ 9 / 2558

เรื่อง  ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สืบเนื่องจากรัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พอ.อ.ประยุทธ์  จันทรโอชา ได้ประกาศนโยบายการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้  ที่ประสงค์จะให้มีสาระครอบคลุมทุกมิติ โดยจัดให้มีกลไกขับเคลื่อนตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 230 / 2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นสภาประชาสังคมชายแดนใต้ มีความยินดีในทิศทางดังกล่าวของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในวันนี้ ดังนี้

1. สภาฯ เห็นว่าทิศทางการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดของกระบวนการสันติภาพโดยรวม สมควรที่ทุกภาคส่วนจะได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เป็นจริงโดยเร็ว

2. สภาฯ เห็นว่ามีประเด็น ปัญหาสำคัญอยู่ 3 ประเด็นที่เป็นรากเหง้าของเงื่อนไขความขัดแย้ง ที่ดำรงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัญหาความยุติธรรม  ปัญหาการบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรม และปัญหาการหนุนเสริมการขยายประชาธิปไตยในระดับพื้นที่  ทั้ง 3 ปัญหานี้เป็นอุปสรรคสำคัญของกระบวนการสันติภาพ  อยากให้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนทั้งนี้ก็เพื่อขจัดอุปสรรคขั้นต้นของกระบวนการพูดคุยสันติสุขให้หมดไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายประสิทธิ์   เมฆสุวรรณ

ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

แถลงโดย

อับดุลอาซิส ตาเดอิน

28  กุมภาพันธ์  2558

 

Thai