Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

คำแถลงข้อเสนอต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

 

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

ในกิจกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2

“สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ”

 

ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

28 กุมภาพันธ์ 2558

 

สืบเนื่องจากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพย์สิน เกิดปัญหาหญิงม่าย เด็กกำพร้า และผู้พิการ

กลุ่มบุคคล องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม  มีความพยายามในการเสาะแสวงหากระบวนการ และวิธีการในการสร้างความสงบสุข และสันติภาพในพื้นที่มาโดยตลอด  เพราะมีความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียและบรรยากาศของความสัมพันธ์ทางสังคมทีเป็นอยู่  และถือเป็นหน้าที่และบทบาทที่กลุ่มบุคคล องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ต้องมีการร่วมมือกันสานความสัมพันธ์ของสังคมท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย  และมีความพยายามที่จะสื่อให้สังคมรับรู้ว่าความขัดแย้งที่เป็นความรุนแรงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ยังมีหนทางที่จะคลี่คลาย ให้ความสงบ และสันติเกิดขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ข้างต้น

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ มีข้อเรียกร้องไปยังฝ่ายรัฐบาลไทยและกลุ่มขบวนการที่มีความคิดเห็นต่าง คือ

1.     รัฐบาลไทยควรต้องดำเนินการพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างชัดเจน และมีผลต่อการดำเนินการพูดคุย

2.     รัฐบาลไทยและกลุ่มขบวนการที่มีความคิดเห็นต่างควรต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมทั้งไทยพุทธและมุสลิมเข้าร่วมโต๊ะพูดคุย และ/หรือเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อจะได้เป็นตัวเชื่อมกับประชาชน

3.     รัฐบาลไทยและกลุ่มขบวนการที่มีความคิดเห็นต่างควรต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยของประชาชน

4.     กลุ่มขบวนการที่มีความคิดเห็นต่างควรต้องยุติการทำร้ายเป้าหมายที่อ่อนแอเพื่อเสริมบรรยากาศของการพูดคุยสันติสุข

5.     ในการพูดคุยสันติสุข ควรต้องดำเนินไปพร้อมกับการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยของประชาชน

 

แถลงโดย

นางอัญชลี คงศรีเจริญ

นายรักษ์ชาติ สุวรรณ์

นางสม โกไศยกานนท์

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2558

Thai