Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงเครือข่ายชุมชนศรัทธา 'กัมปงตักวา' ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

ด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่ง

.................................

คำแถลงการณ์ของเครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

ในวันสื่อสันติภาพ (VIVIPEACE) 28 กุมภาพันธ์ 2558

กระผม นายแวรอมลี แวบูละ ในนามของเครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ขอกล่าวคำแถลงการณ์ต่อกรณีกระบวนการพูดคุยสันติภาพ(สันติสุข) ดังนี้

ความขัดแย้งในพื้นที่ได้หยั่งรากลึกถึงผู้คนในระดับชุมชนกัมปงเต็มพื้นที่แล้ว มิใช่เฉพาะฝ่ายรัฐกับฝ่ายก่อการเท่านั้น ฉะนั้นกระบวนการพูดคุยเฉพาะกลุ่มระดับบนไม่สามารถจะบรรลุผลสาเร็จที่ยั่งยืนได้ หากไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับประชาชนที่ชุมชนกัมปง โดยต้องเป็นเนื้อหาที่ประชาชนพึงพอใจทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักศาสนาและการให้เกียรติในแง่ความเป็นชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่าง จึงจะก่อให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมที่มีความกระตือรืนร้นของภาคประชาชนและเกิดความร่วมมือในการลดความขัดแย้งที่ดารงอยู่ได้

สิ่งดังกล่าวนี้ จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมและประชาชน โดยมีรัฐเข้ามาหนุนเสริมอย่างเต็มศักยภาพด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ มีการจัดการที่ดี เป็นธรรมาภิบาล ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบและสัมผัสรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ขอสนับสนุนแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการพัฒนาที่ถูกต้อง และพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีความตั้งใจบริสุทธิ์ในการพูดคุยสันติภาพ(สันติสุข)ในครั้งนี้

ด้วยความเคารพ

เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา จังหวัดชายแดนใต้

28 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Thai