Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ปัตตานี/ปาตานี ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

โดย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปัตตานี/ปาตานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

แถลงในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

1. การพูดคุย/เจรจาสันติภาพควรพูดคุยเรื่องอะไรบ้าง

 • ควรเสนอให้ยุติการใช้ความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์หรือการก่อเหตุ  และควรให้แสดงความจริงใจโดยการเจรจาข้อเสนอหรือความต้องการที่แท้จริงจากฝ่ายของตน
 • ควรพูดคุยเจรจาเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมกันในแนวทางที่สามารถทำร่วมกันได้
 • ควรพูดถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาสร้างผลกระทบต่อกลุ่มใดบ้างโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์ เด็กๆ
 • ควรถามใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันต่างฝ่ายต่างคำนึงเรื่องของตนเองอย่างสุดโต่ง
 • การเจรจาพูดคุยควรคำนึงถึงเรื่องความสุข-ความทุกข์และผลกระทบของคนในพื้นที่
2.การพูดคุย/เจรจาสันติภาพไม่ควรพูดคุยเรื่องอะไรบ้าง
 • ไม่ควรพูดคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้า หรือรื้อฟื้นเพื่อเชื่อมโยงของและนำมาซึ่งก่อความรุนแรงอีก ควรยึดหลักการให้อภัยตามหลักศาสนา  
 • ไม่ควรพูดเรื่องการประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนเพื่อความชอบธรรมของฝ่ายตนเอง

3.หากการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควรต้องทำอะไรไปพร้อมกัน

 • ระหว่างการเจรจาเดินหน้าพูดคุยควรแบ่งเวลาการให้โอกาสแต่ละฝ่ายได้นำเสนอความคิดเห็นหรือความต้องการของแต่ละฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
 • ควรจัดทำโครงการที่เปิดโอกาสให้ญาติและครอบครัวของผู้ต้องขังในกรณีเหตุความรุนแรง 3 จชต. ได้พบญาติที่ต้องโทษ
 • ควรหยุดสร้างสถานการณ์และความรุนแรงที่ส่งผลกระทบเสียหายทั้งสองฝ่าย เช่น  หยุดทำร้ายครูไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตของบุคลากรทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม  เผาโรงเรียน ปิดล้อมจับกุมอุสตัส ครูตาดีกา
 • ควรคำนึงถึงคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ เช่น เรื่องคุณภาพการศึกษา ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจในพื้นที่
 • ควรคำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำและการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันของคนทุกลุ่มศาสนา 
 • การลดความหวาดระแวง กรณีผู้ต้องสงสัยที่เคยถูกต้องสงสัยและเรียกสอบแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่กลับถูกสอบครั้งแล้วครั้งเล่า

4.หากการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพไม่ควรทำอะไรไปพร้อมกัน

 • ไม่ควรฝึกการสู้รบ และให้อาวุธแก่เด็กเยาวชน เด็กไม่ควรต้องเกี่ยวข้องกับการสู้รบและสงคราม ไม่ควรจับต้องอาวุธสงคราม
 • ไม่ควรสร้างสถานการณ์ด้วยความรุนแรง
 • การดูความปลอดภัยให้แก่ชุมชน โรงเรียน ไม่ให้ใช้ โรงเรียน ชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของผุ้เกี่ยวข้อง

 

แถลงโดย

นายฮัมดี ขาวสะอาด

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

 

Thai