Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของกลุ่มด้วยใจและ Children Voice for Peace ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

คำแถลงการณ์ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ

กลุ่มด้วยใจ และ กลุ่ม Children Voice for Peace

ในกิจกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2

“สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ”

ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

28 กุมภาพันธ์ 2558

สันติภาพที่มาจากทุกคน

เกือบทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ล้วนมีความขัดแย้งด้วยอาวุธ และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน   ในขณะที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าทุกการกระทำเป็นไปเพื่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่นั้นๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ก็เช่นเดียวกัน ประชาชนต่างก็เฝ้ารอคอยความสำเร็จของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ แต่มีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นในห้วง 10 ปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่ต้องสูญเสีย แต่กลับกลายเป็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ ก็คือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ บาดเจ็บ เสียชีวิต  หรือทางอ้อม คือ ถูกจับกุม  คุมขัง ทรมาน

จากการทำงานของกลุ่มด้วยใจที่ผ่านมากว่า 4 ปี เราพบว่า มีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการใช้ระเบิดดังกรณีระเบิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 การปิดล้อมตรวจค้นปอเนาะ ที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกของเด็ก ๆ  เด็กที่ถูกพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก สูญเสียโอกาสทางการศึกษา ขาดความอบอุ่นในครอบครัว    ประชาชนทุกศาสนาต่างก็ตกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรง การลอบฆ่าประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธโดยการกล่าวอ้างเรื่องการแก้แค้น นอกจากนี้ ประชาชนมลายูมุสลิมก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัย   เป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นการประกันตัว การถูกคุมขังโดยไม่มีการดำเนินคดีตามกฏหมายอาญา การตายโดยไม่สามารถนำผู้กระทำผิด มาลงโทษได้  ความเสี่ยงในการใช้กำลังปะทะและนำไปสู่การวิสามัญฆาตกรรมที่ไม่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ ซึ่งผิดหลักสิทธิมนุษยชนที่ว่า บุคคลจะเป็นผู้บริสุทธ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด  

เราเห็นแล้วว่าความขัดแย้งและความรุนแรงไม่ได้ก่อประโยชน์ใด ๆ ต่อทุกคนเลย เราเชื่อว่า  การร่วมมือกันของทุกคนทุกฝ่าย ในการสร้างสันติภาพเป็นหนึ่งของความต้องการเร่งด่วนที่สุดของเรา เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิในสันติภาพและความยุติธรรม และการสร้างสันติภาพเป็นหน้าที่ของทุกคน เรามุ่งหวังที่จะให้เด็กของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพึงพอใจในชีวิต เป็นพลเมืองของประเทศที่ดี   เราจำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ ความศรัทธาและความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้เกิดสันติภาพของปาตานี/จังหวัดชายแดนใต้

ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันของการสื่อสารเพื่อสันติภาพ กลุ่มด้วยใจจึงขอสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งนี้ในการนำบรรยากาศของสันติภาพกลับคืนมาสู่ประชาชน เพื่อประชาชน  และ  ขอสื่อสารไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างสันติภาพให้เป็นจริงได้คือ PARTY A และ PARTY B ว่าในการพูดคุยเพื่อสันติภาพขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึง

1.     ความปลอดภัยของเด็กทุกคนทั้งที่อยู่ และ ไม่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งมิให้ตกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง

2.     ขอให้คำนึงถึงสิทธิของประชาชน สิทธิพลเมือง อย่างไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางเชื้อชาติศาสนา ในกรณี การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

3.     การกระทำใดๆ ของทุกฝ่ายขอให้คำนึงว่าทุกคนคือประชาชนของท่าน

 

 

Thai