Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

แถลงการณ์

สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ

เนื่องในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
 

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2547 จนถึงเดือนตุลาคม 2556 มีเด็กถูกสังหารไปแล้ว 62 คน บาดเจ็บ 374 คน และในช่วง 7 เดือนของปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคมมีผู้หญิงถูกสังหารไปแล้ว 32 คน บาดเจ็บกว่า 60 คน ในจำนวนเหยื่อเหล่านี้บางคนกำลังตั้งครรภ์ บางคนกลายเป็นคนพิการ นอกจากนี้ยังมีการทำลายศพ เช่น เผา ตัดคอ เป็นต้น ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ถือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขัดต่อทั้งหลักการสากลและหลักการศาสนา

 สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพขอเรียกร้องดังนี้

1.ให้ทุกฝ่ายที่ใช้อาวุธ เคารพและปกป้องชีวิตผู้หญิงและเด็ก ตลอดจนเป้าหมายอ่อนแออื่นๆ

2.ขอให้มีการตั้งกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อค้นหาความจริงและหามาตรการคุ้มครองให้ความเป็นธรรม

รวมทั้งเยียวยา

3.ให้มีการเสวนาระหว่างคนต่างศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

4.ขอให้มีคณะกรรมการกาชาดสากลช่วยปกป้องคนเหล่านี้รวมถึงบุคคลากรทางการแพทย์

5.เพิ่มสัดส่วนให้ผู้หญิงมีบทบาทในการแก้ปัญหาภาคใต้รวมทั้งในกระบวนการสันติภาพ

ในการนี้สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมด และขอประณามการกระทำใดๆ อันเป็นการทำร้ายและก่ออาชญากรรมต่อผู้หญิงและเด็ก อีกทั้งขอเรียกร้องให้รีบเร่งดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเคลือบแคลงและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของคนในพื้นที่ให้กลับคืนมา

ด้วยจิตใฝ่หาสันติภาพ

สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ

28  กุมภาพันธ์ 2558

 

Thai