Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ที่ 01/2558

เรื่องแสดงความเห็นแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุข

                   ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความขัดแย้ง และมีเหตุรุนแรงมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภูมิภาคนี้ขาดการพัฒนาอย่างจริงจังและยั่งยืน เนื่องด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม จึงนับว่าเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ

                   สถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมา มีความรุนแรงในระดับที่มีการใช้อาวุธและวัตถุระเบิด ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ได้มีการรณรงค์ให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และยังนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทุกฝ่ายได้มีความพยายามในการหาแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น จนทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าการพูดคุยเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในพื้นที่

                   ในกระบวนการพูดคุย หลายครั้งที่ผ่านมานั้น ต่างฝ่ายต่างมีจุดเป้าหมายของตนเอง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนากระบวนการพูดคุยสันติภาพ ฉะนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการพูดคุยฯ เราควรมุ่งเน้นในประเด็นที่เห็นร่วมกันว่าเป็นประเด็นสร้างสรรค์และมีการยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การพูดคุยฯ อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การงดเว้นการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบกับผู้บริสุทธิ์ การใช้วัตถุระเบิดในแหล่งชุมชน การทำลายระบบการศึกษา และอื่นๆ ตามที่จะมีการเห็นร่วมกัน

                   สำหรับประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและมีผลต่อรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น อาจที่จะต้องสงวนไว้เพื่อบรรยากาศในการพูดคุยที่ดี แล้วค่อยมีการพัฒนาการเพื่อการยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป

                   สิ่งที่ทุกฝ่ายควรทำไปพร้อมกัน คือ การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ให้รับทราบถึงพัฒนาการในกระบวนการพูดคุยฯ สิ่งสำคัญหากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือมีการละเมิดข้อตกลงต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

                   ในกระบวนการพูดคุยฯ นั้น ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ทั้งคู่ขัดแย้ง และองค์กรภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชน และอื่นๆ มีความอดทน อดกลั้น และมีความหนักแน่นต่อประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อถกเถียงที่จะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ นอกกระบวนการพูดคุยฯ ซึ่งจะเป็นตัวบั่นทอนกระบวนการพูดคุยฯ

แถลงโดย

ทวีศักดิ์ ระคนจันทร์

28 กุมภาพันธ์ 2558

 

Thai