Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

แถลงการณ์กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้

ฉบับที่ 1 / 2558

เรื่อง ให้โอกาส ‘ภาพแห่งสันติ’ ได้ผลิบาน

           

            สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รอบใหม่ที่ประทุขึ้นในปี 2547 ที่ได้สะท้อนรากเหง้าของปัญหาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ ในหลายมิติ  โดยสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2557 พบว่า มีเหตุการณ์ทั้งสิ้นเกือบ 15,000 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,200 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 11,000 คน

            ในช่วงที่ผ่านมา มุมมองของการนำเสนอเรื่องราวความเป็นไปในพื้นที่ มักผูกติดกับ ‘ภาพจำ’ ของเหตุการณ์ความรุนแรงจนนำไปสู่ ‘บรรยากาศเชิงลบ’ อันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการริเริ่มสร้างสรรค์หนทางที่นำไปสู่เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ทั้งนี้ ทางเครือข่ายช่างภาพที่ประกอบด้วยเพื่อนสมาชิกที่สนใจการถ่ายภาพทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และมวลมิตรที่อยู่นอกพื้นที่ ในนาม ‘กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้’ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ‘ภาพถ่าย’ ที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างจินตนาการและสามารถก่อให้เกิดบทสนทนาอันเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพูดคุยถกเถียงเพื่อหาข้อตกลงร่วมในการที่จะยุติความรุนแรงและเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ทุกฝ่ายต่างอยู่ร่วมกันได้  จึงมีข้อเสนอต่อสาธารณะ ดังนี้

            1. ขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง รวมถึงปฏิเสธการยั่วยุที่จะนำไปสู่ความรุนแรง อันจะก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างบรรยากาศเชิงลบต่อสังคมโดยรวม และขอให้หันมาใช้ช่องทางสันติวิธี ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในขณะนี้

            2. ขอให้ทุกฝ่ายเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนกลุ่มช่างภาพในฐานะผู้บันทึกจิ๊กซอร์แห่งประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ ให้พวกเราได้ทำงานบันทึกภาพวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ

            3. พวกเราในฐานะช่างภาพซึ่งมีสถานะเป็นคนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและร่วมทำงานขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพกับเครือข่ายทุกระดับทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงในระดับสากล

จึงขอเสนอมายังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้

28 กุมภาพันธ์ 2558

 

แถลงโดย

ฟูอัด แวสะแม

มาหามะยากี แวซู

อาทิตย์ ล่องวิไล

มูหมัดซอเร่ เดง

อภิวัฒน์ พุชชงค์

Thai