Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

ในนามของสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ (สรต.) เราห่วงใยในวิกฤตการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำรงอยู่มานานและได้สร้างความสูญเสียให้กับทุกฝ่าย สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลายๆสาเหตุ และเข้าใจดีว่าหลายฝ่ายต่างก็กำลังช่วยกันนำไปสู่ทางออกคือ“สันติภาพ” ในฐานะที่สมาคมฯ เป็นการรวมตัวของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมโดยใช้องค์ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญ จึงขอเรียกร้องต่อทุกฝ่ายดังนี้

1.     ต้องเคารพและเชื่อในศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของทุกคน

2.     ทุกฝ่ายควรสนับสนุนให้สังคมส่วนรวม ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม องค์กรวิชาชีพ ต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนสันติภาพในพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นเครื่องมือ

3.     เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจของทุกฝ่ายในกระบวนการสันติภาพในอนาคต

ขอความสันติสุขจงเกิดกับทุกท่าน

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้

28 กุมภาพันธ์ 2558

 

Thai