เชิญร่วมฟังเสวนา "การดำเนินทางสายกลางแห่งอิสลามในประเทศมุสลิมชนส่วนน้อย:มุมมองมิติหลังเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม"

DeepSouthWatch's picture

Thai
Event date: 
Tuesday, 28 July, 2015 - 09:00
Event place: