รอมฎอนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ Ramadan Cinta ครั้งที่ 7

DeepSouthWatch's picture

 

กำหนดการ :    โครงการ:รอมฎอนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ RAMDHAN CINTA ครั้งที่ 7  

 Program:  Silaturahim Ramdon cinta k.7     

 จัดโดย องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)

วันเสาร์ ที่ 4  กรกฎาคม  2558

ณ สำนักงานองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี

ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา

 

15 : 30– 16 : 00    น.                  ลงทะเบียน

16 : 00 – 16 : 15   น.                  กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วม โดยนางสาวนูรฮายาตี   สาเมาะ

16 : 15– 16 : 30  น.                   ประธานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยนาย อับดุลตอเล็ฟ  โต๊ะขุน

16 : 30 – 17 : 00  น.                   ชี้แจงองค์กร HAP โดยนายอิสมาแอ  เตะ

17 : 00 – 18 : 00 น.                    แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นด้านสิทธิและสันติภาพกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่

18 : 00 – 19 : 00 น.                    ร่วมรับประทานอาหารละศีลอด/ละหมาดมัฆริบพร้อมกัน

19: 00 น.                                   สรุปและกล่าวปิดงาน กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

****กำหนดการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม****

 

Thai
Event date: 
Saturday, 4 July, 2015 - 15:30
Event place: