บรรยายสาธารณะ "เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง: คิดใคร่ครวญถึง ‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก"

DeepSouthWatch's picture
 
    ห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(Peace Classroom, Center for Conflict Studies and Cultural Diversity)
และ
โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(College of Deep South Watch)
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
การบรรยายสาธารณะ
Public Lecture
 

เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง :

คิดใคร่ครวญถึง ‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก

 

When Muslims Deal with Conflicts:

Reconsidering Maqasid Syariah from Western Muslim Experiences

 
โดย
 
ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ
Prof. Jasser Auda, PhD.
 
ผู้อำนวยการสถาบันมะกอศิด
Director, Maqasid Institue, London, UK
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
อาคารเรือนพักรับรอง มอ.ปัตตานี
29 July 2015
14.00-17.00
At Deep South Watch
Prince Songkla University, Pattani Campus
 
หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปล ไม่มีการถ่ายทอดสด
 
กำหนดการ
 
14.00-14.10    
 
กล่าวเปิดโดย
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ / ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
 
Open Remark by
Srisompob Jitpiromsri
Director of Deep South Watch / Center for Conflict Studies and Cultural Diversity, PSU
 
14.10-15.40
การบรรยายเปิดประเด็น
Public Lecture
 
เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง: คิดใคร่ครวญถึง ‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก
When Muslims Deal with Conflicts: Reconsidering Maqasid Syariah from Western Muslim Experiences
 
โดย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ, ผู้อำนวยการสถาบันมะกอศิด, สหราชอาณาจักร
By Prof. Jasser Auda, PhD., Director of Maqasid Institue, UK
 
แปลโดย อันวาร์ กอมะ, นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยโดคุซเอลุล, ประเทศตุรกี
Translated by Anwar Koma, PhD. Candidate, Doküz Eylül University, Turkey
 
 
15.40 – 17.00              
อภิปรายและแลกเปลี่ยน
Q&A and Discussion
 
 
ภูมิหลังผู้บรรยาย
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ยาซิร อูดะฮฺ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันมะกอศิด (Maqasid Institute) ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองนานาชาติตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะมหาวิทยาลัยคาร์ลตันในประเทศแคนาดา เป็นกรรมการของสภาเพื่อการวิจัยและฟัตวาแห่งยุโรป เป็นกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรสหภาพนักวิชาการมุสลิมระหว่างประเทศและเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของศูนย์การเรียนรู้ฟิกฮ์อิสลามของประเทศอินเดีย ศ.ดร.ยาซิร จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านปรัชญากฎหมายอิสลามจากมหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร และปริญญาเอกอีกสาขาด้านการวิเคราะห์ระบบจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา นอกจากนั้น ศ.ดร.ยาซิร ยังได้ร่ำเรียนวิชาอิสลามศึกษาและท่องจำคัมภีร์อัลกรุอานจากมัสยิดอัลอัซฮัรในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมอิมามและสอนเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามและหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลามในหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก อาทิ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ประเทศกาตาร์ มหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ มหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งชารยะฮ์ เป็นต้น
 
เขาเขียนบทความและหนังสือหลายเล่มทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ และบางเล่มได้รับการแปลถึง 20 ภาษา รวมไปถึงฉบับภาษาไทยในชื่อ “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม: คู่มือศึกษาเบื้องต้น”
 
 
 
 

 

Thai
Event date: 
Wednesday, 29 July, 2015 - 14:00
Event place: