คู่มือนักจัดรายการวิทยุ: ภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็กภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

DeepSouthWatch's picture
 
หนังสือ
 

คู่มือนักจัดรายการวิทยุ:

ภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
เรียบเรียงโดย
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
 
จัดพิมพ์โดย 
โครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่ คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
สนับสนุนโดย
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
 
 
 
 
Thai