เอกสารทางการเกี่ยวกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข (ฝ่ายรัฐบาลไทย)

DeepSouthWatch's picture

 

เอกสารทางการเกี่ยวกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข (ฝ่ายรัฐบาลไทย)

 

  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 92/2558 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) (ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558)
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 259/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลงวันที่ 21 กันยายน 2558)
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 306/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558)

 

Thai