The Fourth Mahatma Gandhi Memorial Lecture on Sustainable Development (ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 4)

DeepSouthWatch's picture
 
 
Program

The Fourth Mahatma Gandhi Memorial Lecture on Sustainable Development

08.30 – 16.00 hrs, Wednesday December 2, 2015
Room 801, 8th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University
กำหนดการ

ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 4

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/8MXZKW และ www.suan-spirit.com

 
English Session / ช่วงภาษาอังกฤษ
 
08.30 – 09.00
Registration / ลงทะเบียน
 
09.00 – 09.10
Opening Remarks by Professor Pirom Kamolratanakul, M. D.
(President, Chulalongkorn University)
ศ. นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กล่าวเปิดงาน
 
09.10 – 09.15
Lighting of the Lamp / พิธีจุดประทีป
 
09.15 – 09.20
Group photos / ถ่ายรูปหมู่
 
09.20 – 09.30
Artists from Indian Cultural Centre, Bangkok perform Raghupati Raghav Raja Ram, a favorite song of Mahatma Gandhi
การแสดงเพลงโปรดของมหาตมาคานธี “รฆุปติ ราฆพ ราชา ราม” โดยศิลปินจากศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย กรุงเทพฯ
 
09.30 – 09.40
Introduction of Dr. Ramin Jahanbegloo by Professor Chaiwat Satha-Anand (Founding Director, Peace Information Centre, Thammasat University)
ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (ผู้อานวยการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลสันติศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กล่าวแนะนำ ปาฐก ดร. รามีน ญะฮานเบกลู
 
09.40 – 10.30
The Fourth Mahatma Gandhi Memorial Lecture on Sustainable Development (2015) on “Gandhian Vision for Democracy and Dialogical Society” by Dr. Ramin Jahanbegloo
ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 4 (2558) หัวข้อ “วิสัยทัศน์แบบคานธีเพื่อ ประชาธิปไตยและสังคมสนทนาแลกเปลี่ยน” โดย ดร. รามีน ญะฮานเบกลู
 
10.30 – 11.10
The Gandhian Moment (Thai version) book launch and book signing, and Indian organic break
เปิดตัวหนังสือ ช่วงเวลาแบบคานธี (ฉบับแปลภาษาไทย) และรับลายเซ็นจากผู้เขียน ระหว่างอาหารว่าง
ออร์แกนิคสไตล์อินเดีย
 
11.10 – 11.50
Q&A and exchanges of ideas / ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
11.50 – 12.00
Assistant Professor Surat Horachaikul presents token of appreciation to Dr. Ramin Jahanbegloo
ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล มอบของที่ระลึกแด่ ดร. รามีน ญะฮานเบกลู
 
12.00 – 13.00
Lunch break / พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
ช่วงภาษาไทย / Thai Session
 
13.00 – 15.00
เวทีแลกเปลี่ยนหัวข้อ / Panel Discussion
“ความขัดแย้งภาคใต้ไม่ไกลตัว...ร่วมกันเรียนรู้ ช่วยกันหาทางออก”
“The Proximity of Southern Thailand Conflict… Together, We Will Learn and Find the Solution”
 
วิทยากร / Panelists
1. ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (ศูนย์ข้อมูลสันติศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Professor Dr. Chaiwat Satha-Anand (Peace Information Centre, Thammasat University)
2. รศ. ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Associate Professor Dr. Chantana Banpasirichote Wungaeo
(Faculty of Political Science, Chulalongkorn University)
3. นายรอมฎอน ปันจอร์ (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)
Mr. Romadon Panjor (Deep South Watch)
4. นายอุสมาน วาจิ (กลุ่มอุมมะตี)
Mr. Usman Waji (The Ummatee Group)
 
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล (ผู้อานวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Moderator: Assistant Professor Surat Horachaikul (Director, Indian Studies Center of Chulalongkorn University)
 
15.00 – 15.20
อาหารว่างออร์แกนิคสไตล์อินเดีย / Indian organic break
 
15.20 – 15.50
ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Q&A and exchanges of ideas
 
15.50 – 16.00
กล่าวปิดงานโดย คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด (กรรมการผู้จัดการบริษัทสวนเงินมีมา จากัด)
Closing Remarks by Khun Wallapa van Willenswaard
(Managing Director, Suan Nguen Mee Ma Co., Ltd.)
 
____________________________________________________________________________
 
Simultaneous translation from English to Thai and from Thai to English is available.
มีล่ามแปลพร้อม ภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ
This memorial lecture and the following panel are open to the general public and admission is free of charge.
กิจกรรมนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
For more information, visit / ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
For seat reservation and other details, contact Ms. Woranut or Mr. Kittikhun at 0 2622 2495-6, 0 2622 0955.
สารองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวรนุช หรือ คุณกิตติคุณ 0 2622 2495-6, 0 2622 0955
____________________________________________________________________________
Thai
Event date: 
Wednesday, 2 December, 2015 - 08:30
Event place: