บทเรียนจากการศึกษาดูงาน : กระบวนการสันติภาพในเมียนมาร์

DeepSouthWatch's picture

รายงาน

กระบวนการสันติภาพในเมียนมาร์:

บทเรียนรู้และข้อเสนอแนะสาหรับเส้นทางสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี

สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานกระบวนการสันติภาพในประเทศพม่า

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

 

จัดทำโดย

นักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร

การเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ ๓

( สสสส ใต้ รุ่นที่ ๓ )

 

ผู้สนับสนุน

สถาบันพระปกเกล้า

Thai