Skip to main content
 

รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้

ปี 2557 – 2558

 
เผยแพร่ครั้งแรก: มกราคม 2559
 
เก็บข้อมูลและเรียบเรียงโดย
กลุ่มด้วยใจ
องค์กรเครือข่ายนุษยชนปาตานี
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม