ข้อเรียกร้องที่แอมเนสตี้ยื่นต่อรัฐบาลไทย หลังแถลงรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2558-2559

DeepSouthWatch's picture

 

DOWNLOAD เอกสารข้อเรียกร้องฉบับเต็มภาษาไทย

 

 

สรุปข้อเรียกร้องที่แอมเนสตี้ยื่นต่อรัฐบาลไทย "ฉบับย่อ" หลังแถลงรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2558-2559 #AIR16 

การปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐ 
> ไม่ลงโทษผู้ที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งรวมถึงการกดไลค์และแชร์
> ยกเลิกคําสั่ง คสช. ที่ 3/2558 ที่ห้ามการชุมนุมทางการเมือง 5 คนหรือมากกว่า
> ยุติการใช้ศาลทหารเพื่อไต่สวนคดีของพลเรือนในทุกกรณี
> ยุติการควบคุมตัวโดยพลการ และรับรองว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนที่เป็นธรรมและชอบธรรม 
> ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม การชุมนุมโดยสงบ และการเดินทาง

การต่อสู้ด้วยอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
> สืบหาทนายสมชาย นีลไพจิตร และบุคคลอื่นที่ถูกบังคับให้สูญหาย 
> สอบสวนการสังหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณี โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีส่วนเกี่ยวข้อง
> รับรองว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวสามารถเข้าถึงทนายความ ญาติพี่น้อง การรักษาพยาบาล และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยช

การทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
> สอบสวนการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างอิสระและรอบด้าน
> ผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
> ยุติการโจมตีการทํางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
> ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหาย (ICCPED) 

ผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
> สอบสวนการบังคับชาวโรฮิงญาให้เดินทางกลับ และลงโทษผู้กระทำผิด
> ไม่ขับไล่ ส่งกลับ หรือบังคับให้เดินทางกลับไปยังต้นทางที่ผู้ลี้ภัยเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง
> รับรองว่าผู้แสวงหาที่พักพิงจะเข้าถึงกระบวนการแสวงหาที่พักพิงและติดต่อ UNHCR ได้
> ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 1951 (CSR) และพิธีสารปี 1967 ของอนุสัญญาดังกล่าว 

โทษประหารชีวิต 
> พักใช้การประหารชีวิตในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
> ลดจํานวนความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตลง
> ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

Thai