ตารางเปรียบเทียบการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามประมวลกฎหายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

DeepSouthWatch's picture

  

ตารางเปรียบเทียบการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล
ตามประมวลกฎหายวิธีพิจารณาความอาญา
และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 
โดย
color:#1F497D;">ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมือง (ศรส.)
color:#1F497D;">HR and Legal Assistance Center for those affected from Political Turmoil (HLAC), Thailand
 
 
Thai