ไสตล์บุ๊ค โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

DeepSouthWatch's picture

 

ไสตล์บุ๊ค โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

 

ไสตล์บุ๊ค โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้  เป็นรูปแบบการทำงานของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ในการปฏิบัติการทำข่าว และวิธีการเขียนข่าวต่างๆ

 

หนังสือเล่มนี้ จัดทำโดย

 

นักศึกษา รายวิชา 870-401 การฝึกประการณ์วิชาชีพ (intership)

ตามหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร

 

 

Thai