เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี

DeepSouthWatch's picture

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี

21 – 24 มกราคม 2551

เรียบเรียงโดย เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

 

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธีนี้เขียนขึ้นเพื่อสรุปข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเป็นวิทยากรเพื่ออบรมวิชาทฤษฎีสันติภาพให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ๆมีความขัดแย้งที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วย ส่วนแรกที่เป็นประวัติของสันติศึกษาและหลักทฤษฎีที่สำคัญ จะช่วยให้วิทยากรมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอในการทำการอบรมให้ผู้อื่นได้ ในส่วนที่สองจะเป็นเทคนิควิธีการจัดการบรรยายซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยากรแต่ละท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมได้

 

Thai