แถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ม.อ.ปัตตานี ขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้