โครงการสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับ ออตโตมัน-ตุรกี

DeepSouthWatch's picture

 

 

โครงการสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับ ออตโตมัน-ตุรกี

 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

08.30 - 09.00 น ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารและอาหารว่าง

09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

09.15 - 10.15 น. กล่าวปาฐกถา เรื่อง “ตุรกีกับการสร้างอารยธรรมสันติภาพ : นัยยะสำคัญ ความหวัง
และความท้าทายของโลกมุสลิม และภูมิภาคอาเซียน”
โดย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

10.15 - 12.15 น. การเสนวนาทางวิชาการ /นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “ออตโตมัน-ตุรกี :
หลักฐานประวัติศาสตร์ในสยาม-บางกอก"
โดย อ.ศุกรีย์ สะเร็ม ผู้ทำวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ สยาม-ออตโตมัน"
ให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

เรื่อง “ออตโตมัน-ตุรกี : ความรู้ประวัติศาสตร์ในกีตาบยาวี ปาตานี”
โดย ดร. อับดุลรอแม สุหลง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สรุปการเสวนาช่วงเช้า
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ม.อ.ปัตตานี

**************************************************************************
13.30 – 15.30 น การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี”
ในความสัมพันธ์กับ“ออตโตมัน-ตุรกี”

เรื่อง “ตุรกี-สยาม-ปาตานี”: ความสัมพันธ์ในอดีตก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที่ชายแดนใต้ ปี พ.ศ.2547
โดย ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา

เรื่อง “ตุรกี-สยาม-ปาตานี”: การช่วยเหลือด้านสันติภาพ การสนับสนุนการศึกษา
และความสัมพันธ์ในปัจจุบัน
โดย คุณยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอก
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ตุรกี

เรื่อง“ตุรกี-สยาม-ปาตานี”: ทิศทางการพัฒนา การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ในอนาคต
โดย คุณอับดุลเอาวัล สิดิ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมาร์มาร่า ตุรกี

15.30 – 16.00 น. สรุปการสัมมนา และกล่าวปิด
โดย ผศ.ดร.ดร.ยูโซะ ตาเละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

 

**ลงทะเบียนออนไลน์ **
https://goo.gl/forms/yKW9ChPAjvLIRlqG2

 

 

 

Thai
Event date: 
Thursday, 15 September, 2016 - 08:00