สรุปรายงานวิจัย บทเรียน 12 ปี ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ