เอกสารประกอบการศึกษา "กระบวนการพูดคุยสันติภาพ"

DeepSouthWatch's picture

เอกสารประกอบการศึกษา

 

"กระบวนการพูดคุยสันติภาพ"

 

หลักสูตรวุฒิบัตร 

 

การเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

รุ่นที่ 4 

 

Thai