สรุปข้อมูลครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 มกราคม 2547 - 7 กันยายน 2553)

DeepSouthWatch's picture
 
 
 
สรุปข้อมูล
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2553)
 
 
 

 

Thai