รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559)

DeepSouthWatch's picture

 

รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

(Peace Survey)

ครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559

 

DOWNLOAD

 

Thai