ยุทธศาสตร์และแผนงาน สภาประชาสังคมชายแดนใต้ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560