นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 - 2562

DeepSouthWatch's picture

 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 – 2562

 

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

วิสัยทัศน์

“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง
วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง
พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”

 

 

 

 

Thai