อภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง: 20 แนวคิดเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ [หนังสือ]

DeepSouthWatch's picture

 

หนังสือ

 

อภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง:

20 แนวคิดเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

 

แปลโดย
ภัควดี วีระภาสพงษ์

 

จัดพิมพ์โดย
ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
2559

 

แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Berghof Glossary on Conflict Transformation: 20 Notions for Theory and Practice

Contributing authors:

Beatrix Austin, Anna Bernhard, Véronique Dudouet, Martina Fischer, Hans J. Giessmann, Günther Gugel, Javaid Hayat, Amy Hunter, Uli Jäger, Daniela Körppen, Ljubinka Petrovic-Ziemer, Katrin Planta, Nadine Ritzi, Anne Romund, Norbert Ropers, Barbara Unger, Luxshi Vimalarajah, Oliver Wils, Oliver Wolleh, Johannes Zundel

Editorial team

Beatrix Austin, Hans J. Giessmann, Uli Jäger

 

 

Thai