PRC
(Peace Resource Center)
แนะนำโดย นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ   This textbook provides a comprehensive overview of different methods and sources of information-gathering for peace and conflict students and researchers, as well as the challenges presented by such work. Research on conflict-ridden societies...
2015-08-14 10:42
PRC
(Peace Resource Center)
แนะนำโดย นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ     ชื่อหนังสือ : เล่าขานตำนานใต้ ผู้เขียน : ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ       "เล่าขานตำนานใต้ : ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น" เล่มนี้...
2015-07-06 10:57
PRC
(Peace Resource Center)
แนะนำโดย นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ     ชื่อหนังสือ:ท้าทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง  (ฉบับปรับปรุงใหม่) ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ สถาอานันต์   สำนวน อารยะขัดขืน สันติวิธี ที่เอ่ยอ้างกันอื้ออึงในสนามการต่อสู้ทางการเมืองนั้นมาจากปัญญาและสารัตถะของอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรง...
2015-06-30 11:14
PRC
(Peace Resource Center)
แนะนำโดย ซุกกรียะห์ บาเหะ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ     ชื่อหนังสือ : ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ ผู้เขียน : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ การเชื่อใน “ความจริง” หรือ “ประวัติศาสตร์” คนละชุดกัน ระหว่างผู้คนแห่ง “ปัตตานี” และ “สยาม” หรือ “รัฐไทย” ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะว่าด้วยเรื่อง “...
2015-06-22 05:51
PRC
(Peace Resource Center)
แนะนำโดย ซุกกรียะห์ บาเหะ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ       ชื่อหนังสือ : ฉีกแผ่นดิน อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย ชื่อผู้แต่ง :  ดันแคน แม็กคาร์โก ผู้แปล :  ณัฐธยาน์ วันอรุณวงศ์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน 4 ประเด็นคือ บทที่ 1  ศาสนาอิสลาม บทที่ 2  การเมือง บทที่ 3 ...
2015-06-15 13:46
PRC
(Peace Resource Center)
  แนะนำโดย ซุกกรียะห์ บาเหะ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ                                 ชื่อหนังสือ :ประวัติศาสตร์วิพากษ์ :สยามไทยกับปาตานี ผู้แต่ง  :ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ เหตุการณ์ในสี่จังหวัดภาคใต้ในช่วงที่รัฐไทยเข้าไปมีบทบาทในการจัดการดูแล๔จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นในช่วงพ.ศ....
2015-06-10 12:05
PRC
(Peace Resource Center)
แนะนำโดย นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ        ชื่อหนังสือ : การแปลงเปลี่ยน ขับเคลื่อน ความขัดแย้ง โดยสันติวิธี (วิธีการก้าวข้าม – Transcend Method) ผู้เขียน : โยฮัน กัลตุง ผู้แปล : เดชา ตั้งสีฟ้า ในปัจจุบันวิธีการ Transcend เป็นแนวทางของกลุ่มคนทำงานความขัดแย้ง (conflict workers)...
2015-06-03 14:27
PRC
(Peace Resource Center)
ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ (PRC) ขอแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและสันติภาพสำหรับผู้สนใจ โดยจะทยอยนำเสนอเป็นตอนๆ ต่อไป ชื่อหนังสือ : รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกล็น ดี. เพจ  ผู้แปล : ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์...
2014-12-20 13:04
PRC
(Peace Resource Center)
ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ (PRC) "กระบวนการสันติภาพทุกแห่งต้องใช้เวลามหาศาลที่จะลงทุนให้ออกดอกผล ซึ่งประจักษ์ชัดมาแล้วจากที่ต่างๆที่ต้องผ่านเวลาหลายปีในการพูดคุยเจรจาต่อรองกัน คู่ขัดแย้งจะเริ่มจากการเข้าสู่ช่วง 'ก่อนเจรจา' ที่แต่ละฝ่ายต่างสำรวจค้นหาเพื่อพิจารณาว่า...
2014-11-13 11:03