Skip to main content

ของเก่าเล่าใหม่: สื่อต้องมีอิสระและเป็นสมบัติของชุมชน

ข้างล่างนี่คือรายงานของประชาไทที่เคยเรียบเรียงประเด็นที่ผมพูดในเวทีแห่งหนึ่งเมื่อกว่าสามปีที่แล้ว คิดว่ายังน่าสนใจอยู่ เลยเอามาเผยแพร่อีกครั้งครับ

Subscribe to การขับเคลื่อน