Skip to main content

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง : ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี

ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรเสริมสังคมสันติสุขจังหวัดชายภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อก้าวข้ามหนึ่งร้อยเดือนของสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้: เรากำลังจะไปทางไหน?

 
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี
 
Subscribe to ทางเลือก