Skip to main content

จากสื่อทางเลือก สู่ สื่อสันติภาพ

 

 

การรวมตัวของเครือข่ายคนทำสื่อบนพื้นที่ความขัดแย้ง หรือที่เรียกกันว่า ‘สื่อทางเลือกชายแดนใต้’ กับการนัดหมายมารวมตัวกัน นำเนื้อหาหรือรูปแบบการทำงานของแต่ละกลุ่มมาจัดแสดงและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

Subscribe to สื่อสันติภาพ